Obchodní podmínky

 

 I. VŠEOBECNĚ

1.1.      Pro smluvní vztahy mezi společnosti GDS Technology s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím platí tyto prodejní a dodací podmínky.

1.2.      Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

1.3.      U strojů a zařízení jsou údaje o váze, barevné reprodukci, modelu, barevných listech v prospektech, výkresech a vzorech, pokud není sjednáno nic jiného, pouze orientační. Na své podklady si prodávající vyhrazuje vlastnické i autorské právo.

1.4.      Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího v případě uzavřeni kupní smlouvy na základě potvrzené objednávky

1.5.      Pokud kupující z důvodů prodávajícím nezaviněných nedodrží zcela nebo částečně smlouvu, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody v prokázané výši.

 

II. KUPNÍ CENA

2.1.      Kupní ceny uvedené u jednotlivých komodit prodávajícího jsou orientační a za sjednanou kupní cenu u jednotlivých objednávek se považuje cena uvedená v potvrzení objednávky.

2.2.      Kupní cena uvedená nezahrnuje balné, pojištění, dopravu a daň z přidané hodnoty.

 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu spolu s dalšími náklady na dodání. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající vyúčtuje dodání zboží fakturou s náležitostmi daňového dokladu, která bude vystavena po dodání zboží a zaslána na adresu kupujícího.

3.2.      Kupující se zavazuje provést kontrolu správnosti a úplnosti údajů na faktuře, zejména sald. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti údajů na faktuře je oprávněn tuto vrátit prodávajícímu, který po odstranění vad ve vyúčtování zašle novou fakturu. Je-li vrácení faktury ze strany kupujícího nedůvodné, tj. obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu a je i věcně správná (údaje o zboží, množství a ceně), běží původní splatnost.

3.3.      Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury za dodávku zboží, má prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

 

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY

4.1.      Prodávající je povinen dodat zboží v množství, ve lhůtě a za cenu uvedených v potvrzení objednávky, pokud se v jednotlivých případech nedohodnou smluvní strany jinak.

4.2.      Místem plnění je obchodní centrum prodávajícího na adrese Jiráskova 900, 757 01 Valašské Meziříčí. Bude-li v jednotlivých případech sjednáno odeslání zboží kupujícím, uskutečňuje se dodání ve smyslu § 412 odst. 1 obchodního zákoníku.

4.3.      Prodávající je povinen umožnit kupujícímu řádné převzetí zboží a kupující je povinen provést řádnou přejímku zboží. Nebezpečí ztráty, zničení nebo poškození zboží přechází na kupujícího dodáním zboží.

4.4. Pokud kupující odmítne převzetí řádně dodaného zboží, je prodávající oprávněn zboží na účet kupujícího uskladnit a vyúčtovat mu jeho cenu včetně vzniklých nákladů.

4.5.      Při vlastním odvozu se kupující zavazuje zajistit odběr a přejímku zboží od prodávajícího v příslušné provozovně ve lhůtě stanovené ve výzvě k odběru.

 

V. PŘECHOD RIZIK

5.1.      Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází okamžikem potvrzení dodacího listu,předávacího 

protokolu  každého dílčího plnění dodávky na kupujícího jedním z těchto způsobů:

a)     při vlastním odběru převzetím,

b)    předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

5.2.         Kupující je povinen dodané zboží přezkoumat při přejímce co do množství a zjevných vad. Zjištěné závady musí kupující vyznačit do dodacího listu nebo předávacího protokolu. Podpisem některých z těchto dokumentů potvrzuje kupující řádné převzetí a dodání zboží včetně úplnosti a kvality dodávky.

5.3.         Při dodání dle č. 5.1. písm. b) umožní prodávající uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

 

VI. JAKOST VÝROBKŮ - ZÁRUKY

6.1.      Prodávající zaručuje, že všechny výrobky je možno používat v případech uvedených v technickém listě výrobce, prodávající zaručuje vlastnosti zboží podle norem jakosti a vzájemně odsouhlasených vzorků.

6.2.      Prodávající poskytne kupujícímu záruku na dodané zboží podle druhu produktu ve smyslu technické specifikace.

6.3.      Záruka je poskytována na výrobky, které byly užívány dle technických podmínek výrobce. Tyto podmínky jsou plně harmonizovány s předpisy platnými v ČR.

6.4.      S ohledem na specifiku výrobků jako jsou barvy, obtisky, pískovací šablony, lepidla atd. a množství možných vlivů při jejich zpracování se kupující zavazuje provést jejich otestování pro zamýšlený způsob použití před sériovou produkcí.

6.5.      Kupující se zavazuje o vlastních předprodukčních zkouškách dle bodu 4. tohoto článku smlouvy pořídit zkušební protokol v písemné formě, prodávající se zavazuje na požádání poskytnout kupujícím při těchto zkouškách součinnost.

6.6.      Neprovedením předprodukčních testů dle bodu 6.4. u obtisků a barev pro zamýšlený způsob použití pozbývá kupující možnost domáhat se u předmětných výrobků práva ze zodpovědnosti za vady na prodávajícím.

6.7       Prodávající neručí za vady, je-li zjevné, že škoda byla způsobena neodborným zacházením, nebo nedodržením technologických postupů.

6.8.      Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.

 

VII. VADY VÝROBKŮ - REKLAMACE

7.1.      Prodávající odpovídá za vady zboží, které má v okamžiku, kdy nebezpečí škody přechází na kupujícího.

7.2.      Kupující při uplatnění svých práv vyplývajících ze zjevných vad zboží se zavazuje postupovat takto:

            a)         při odběru a převzetí zboží od prodávajícího uplatnit zjevné vady písemně záznamem do dodacího listu,předávacího protokolu,

            b)         při dopravě zajišťované prodávajícím nebo veřejnou dopravou se zavazuje uplatnit reklamaci písemnou formou do dodacího listu, pokud z důvodů zjevných vad zboží nepřevezme. Pokud zboží převezme a uplatňuje zjevné vady, je povinen zboží ponechat v původním balení a bezprostředně uplatnit reklamaci písemnou formou (faxem) u dodavatele, nejpozději však do 48 hodin od doručení dodávky. Nejsou-li zjevné vady uplatněny vtěchto lhůtách, platí zboží za řádně dodané a bez zjevných vad.

7.3.      Výrobky mající vady, které nemohly být zjištěny při přejímce dle bodu 7.2. těchto podmínek vlivem balení výrobků a z hlediska jednotlivých kusů a mají charakter vady zjevné, nesmí být dále zpracovávány a musí být ponechány ve stavu zajišťujícím průkaz původu zboží. Zejména štítek označující výrobek, jeho kvalitu a data výroby. Prodávající nenese jakékoliv důsledky plynoucí ze zpracováním takovýchto výrobků. Takovéto vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně při zjištění a to jakýmkoliv způsobem. Vždy však je povinen uplatnění reklamace písemně potvrdit do 48 hodin po zjištění.

7.4.      Při zjištění skrytých a ostatních vadvýrobků je kupující povinen oznámit prodávajícímu výskyt těchto vad neprodleně písemně s uvedením charakteru vady, ponechat výrobek ve stavu a konstrukci, kde vadu zjistil do prohlídky prodávajícího. Prodávající je povinen dostavit se k řešení těchto vad neprodleně a to v dohodnutém termínu po obdržení písemného vyrozumění a dokladu o původu zboží. V případě jiného postupu právo na uplatnění odpovědnosti z vad zaniká.

7.5.      Vadné zboží ve smyslu bodu 7.5. těchto podmínek prodávající vymění na svůj náklad. Tato povinnost platí, je-Ii vadné zboží k určenému účelu technicky či obchodně nepoužitelné. Kupující je povinen přistoupit na slevu z ceny, lze-li zboží užít a výměna zboží by převýšila slevu z ceny.

7.6.      Při neoprávněných reklamacích má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu v plné šíři vzniklé náklady.

7.7.      Prodávající neručí za vady vzniklé v důsledku abnormálního nebo nepřiměřeného použití výrobku, neodborné manipulace, montáže a na vady způsobené kupujícímu třetí osobou.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím